Service Union United PAM

Helsinki, Finland

Projekt:

Service Union United PAM

Plats:

Helsinki, Finland

Storlek:

320 m2

Arkitekt:

Innovarch OY

Golv i detta projekt

Projekt i samma kategori