BOLON® GREEN

INNOVATION DÄR DEN BEHÖVS SOM MEST

Malin Anden

Malin Andén
Quality and Environmental Manager

Ända sedan starten 1949 har vi stolt kallat oss för innovatörer. Varför skulle vi agera annorlunda i miljöfrågor? På Bolon har historien visat oss att det är våra handlingar som definierar oss. Genom att alltid visa ett stort engagemang för miljöinnovation visar vi att handling väger tyngre än ord.

Ladda ned vår livscykelprocess

EN FRAMTID UTAN MILJÖAVTRYCK

Visionen om en framtid utan miljöavtryck präglar vårt dagliga arbete. Den påminner oss om att vårt ansvar sträcker sig långt bortom tillverkningsprocessen. Den hjälper oss att hålla fokus på att hitta och utveckla nya tekniker, kreativa samarbeten och nya material för att på så sätt komma närmare målet: produkter helt utan miljöavtryck.

De sju områdena som ingår i vår vision om en framtid utan miljöavtryck är exempel på produkt- och processinnovation när den är som bäst:

 • PRODUKTÅTERVINNING
 • INGEN ANVÄNDNING AV FARLIGA ÄMNEN
 • HÖGRE KRAV ÄN LAGEN OCH BRANSCHEN KRÄVER
 • BEREDSKAP INFÖR FRAMTIDA LAGSTIFTNING
 • INKÖPSRUTINER
 • PRODUKTION BASERAD PÅ FÖRNYBAR ENERGI
 • ENERGIÅTERVINNING AV GOLVET VID LIVSCYKELNS SLUT
green-divider.jpg

MER ÄN ORD

green-art-slate.jpg

Vi har en tydlig bild av hur vi vill att vår framtid ska se ut. Och vi ska göra vårt bästa för att den ska bli verklighet genom konkreta åtgärder. Det är ett måste för att vi ska kunna nå bortom vårt ansvar och gällande lagkrav.

TILLVERKAT I SVERIGE

Utöver de uppenbara miljöfördelarna sett till transport och logistik ger det oss även full kontroll över produktionsprocesserna.

INGA TILLSATTA FTALATER

Vi har ersatt ftalaterna med en säker, beprövad och kontrollerad mjukgörare – utan att kompromissa med hållbarhet, komfort, ljudabsorption eller kvalitet..

NY ÅTERVINNINGSANLÄGGNING

Under 2014 togs vår nya egna återvinningsanläggning i drift. Där kommer vi inte bara att återvinna vårt eget avfall, utan också avfall från andra företag. Allt återvunnet material kommer att användas som baksidesmaterial till våra golv.

PROCESSKONTROLL

Våra processer för avfall och spillmaterial kontrolleras kontinuerligt. Det påverkar i sin tur vår vatten- och energiförbrukning positivt.

GEOTERMISK KYLNING

Vi använder bara lokalt grundvatten och inget köldmedium för kylning. Hela vår fabrik, vårt lager, våra kontor och alla våra maskiner är vattenkylda. Även till våra värmepumpar använder vi lokalt grundvatten.

AVANCERAT FILTERSYSTEM

Bearbetningen av golvens baksida genererar olika gaser. Därför har vi installerat ett filtersystem som tar bort 98 procent av alla gaser. Det har vi återigen gjort på eget initiativ – det finns inga lagkrav på att göra det.

Bolon Green Factory

BOLON® Green
för en grönare livscykel

Bolon® Green är inte bara ett tjusigt uttryck. Det representerar en helhetssyn på vårt miljöansvar och en innovationsresa genom produktionsprocessens fyra steg – en resa som börjar långt innan golvet tillverkas och som fortsätter långt efter att det har uppfyllt sitt ändamål.

Bolon är ett tryggt val

Tänk på Bolon Green som vårt löfte till dig. Du kan känna dig trygg med våra produkter. Vi kan garantera att de har utvecklats och tillverkats enligt de strängaste miljökraven och att de i många avseenden uppfyller mer än vad lagen kräver. Bolons golv är alltså en säker investering, både ur kvalitets- och miljösynpunkt.

Råmaterial

Bolon använder endast de säkraste och mest moderna råmaterialen. Det betyder att vi alltid jobbar med material som ständigt förbättras i fråga om tillsatser, stabilisatorer och mjukgörare.

Tillverkning

De noggrant utvalda råmaterialen bearbetas sedan i tillverkningsprocesser enligt kraven i ISO 14000. Vi arbetar med både lång- och kortsiktiga mål för att ständigt bli bättre.

Produkt

De produkter som vi så stolt kan erbjuda har slitageklass 32 eller 33, kan rengöras med miljövänliga, neutrala rengöringsmedel och har alla aktuella produkt- och processcertifieringar.

Efter användning

När våra golv har nått slutet av sin livscykel är det mycket viktigt att de tas om hand på rätt sätt. Det är en komplicerad process, som blir ännu mer komplicerad på grund av olika lokala bestämmelser, tekniska förutsättningar och återvinningsprocessens infrastruktur. Men genom att ha en kontinuerlig dialog med våra lokala partner och genom berätta om hur vi arbetar med frågan i Sverige hjälper vi till att ta hand om produkterna på ett säkert sätt. I Europa kan vi dessutom, tack vara Vinyl Plus-initiativet, kontrollera återvinningsprocesserna noggrant och sprida kunskapen globalt.

ENDAST

HÖGSTA KVALITET

På Bolon använder vi bara råmaterial av högsta kvalitet från godkända leverantörer. Alla våra leverantörers anläggningar ligger mindre än 25 mil från vår egen produktionsanläggning, vilket minskar vårt miljöavtryck ytterligare.

SÄKER OCH MODERN PVC

PVC är ett av de äldsta syntetiska materialen. Det har en lång historia inom industrin. Det är troligen också världens mest noggrant testade och studerade plast. I sin mest moderna och högkvalitativa form produceras materialet ekonomiskt och med hänsyn till både jordens resurser och energiförbrukning. Många av fördelarna med PVC-produktionen är ett resultat av två branschinitiativ. Det första är Vinyl 2010, som numera går under benämningen VINYL PLUS. Du kan läsa mer om det på vinylplus.eu.

Modern PVC är dessutom återvinningsbar, förlänger slutproduktens livslängd och är extremt mångsidigt – egenskaper som värderas högt av arkitekter, designer och planerare.

Dagens PVC är oerhört slitstark och kan bearbetas på många sätt, vilket gör den till ett förstahandsval inom många områden, såsom sjukvård, IT, design, transport, textil och byggbranschen.

När vi producerar våra golv strävar vi efter att överträffa de aktuella lagkraven. Det är därför vi har valt att bara arbeta med just säker och modern PVC.

Green Habitat
Bolon Green

INGA TILLSATTA FTALATER

Historiskt sett har vi på Bolon snarare lett utvecklingen än följt den. Det ser man till exempel i vårt beslut att helt utesluta ftalater i tillverkningen av våra produkter.

Användningen av ftalater –en mjukgörare för plaster – har länge varit ett omdebatterat ämne ur hälso- och miljöperspektiv. I stället för att vänta och se vart denna debatt leder oss, valde vi att själva göra något åt saken. Vi tog därför själva kontakt med forskare och utvecklare inom området och utarbetade ett nytt alternativ. Och nu kan vi med både glädje och stolthet berätta att alla Bolons kollektioner idag tillverkas helt utan tillsatta ftalater.

Vi har ersatt ftalaterna med en säker, beprövad och testad mjukgörare. Den är så noggrant kontrollerad att den till och med

 

får användas i leksaker och är godkänd för livsmedelskontakt. Kvaliteten på våra golv har naturligtvis inte påverkats. Hållbarheten, komforten, ljudabsorptionen och andra viktiga egenskaper är opåverkade av förändringen.

Utöver de uppenbara miljö- och hälsomässiga fördelarna finns det också en positiv bieffekt: efter att vi uteslutit ftalaterna har vi kunnat sänka temperaturerna i produktionsprocessen, vilket i sin tur har bidragit till en lägre energiförbrukning.Floor content

vad innehåller golvet?

 • Bolons golv har en PVC-halt på endast 35 procent.
 • Dessa 35 procent består till 43 procent av naturgas eller olja. Den totala andelen blir därmed 15 procent.
 • Mjukgöraren som vi använder motsvarar en andel på 19 procent och den består också av naturgas eller olja.
 • Totalt sett består våra golv alltså till 34 procent (15 + 19 procent) av naturgas eller olja.

VISSTE DU ATT?

Europa leder utvecklingen och produktionen av modern PVC.

Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer PVC att tillverkas av återvunna och förnybara resurser.

Den PVC som används i våra golv kommer enbart från ledande europeiska leverantörer.

Bolon Green Graphic Checked

GREEN - NU I VILKEN FÄRG DU VILL

Bolons produkter är i många avseenden överlägsna ur miljösynpunkt. Endast förstklassiga råmaterial används i produktionen. Alla kollektioner är tillverkade helt utan tillsatta ftalater. Och det krävs inga farliga kemikalier eller miljöfarliga metoder för att rengöra eller underhålla dem.

green-illustration2-2.jpg

Breeam

Vi har betyget A+ till A enligt BREEAM, världens främsta miljöcertifieringssystem.

Basta

BASTA visar att vårt golv påskyndar utfasningen av farliga ämnen i byggprodukter.

Golvbranschens Kretsloppsmärkning

Våra produkters innehållsdeklarationer, till exempel alla kemikalier, finns registrerade i golvbranschens centrala databas i Sverige.

FloorScore

Bolon är FloorScore-certifierade för kvaliteten på inomhusluften (emissioner), vilket ger ett högre LEED-betyg.

CE

Våra produkter uppfyller CE-kraven enligt EU:s byggproduktdirektiv med avseende på säkerhet, hälsa och miljö.

Greentag

Greentag-certifieringen gäller faktorer som socialt ansvarstagande, miljövänlig produktsammansättning, utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) samt hållbarhet.

Golvbranschen

Vi är med i golvbranschens program för återvinning och avfallshantering.

bvb-logga_sv

Byggvarubedömningen är ett branschöverskridande system för miljöbedömning av byggvaror. Byggvarubedömningen består av fastighetsägare, byggherrar och entreprenörer i Sverige, som tillsammans har tagit fram en standard och ett system för miljöbedömning av byggvaror.

M1

M1 är en beteckning för låga emissioner. Klassificeringen presenterar utsläppskrav för byggmaterial, som används på arbetsplatser och i bostäder, med hänsyn till god luftkvalitet inomhus.

naaf.png

Alla våra golvkollektioner är rekommenderade av Norges Astma- och Allergiförbund.

ecoProduct_.png

Våra produkter är certifierade enligt ECOproduct. Det intygar att vi väljer miljövänliga material och produkter i byggprocessen.